Úvod

    Požární ochrana je jednou dobrovolnou společenskou organizací, která zabezpečuje prevenci proti požárům a vlastní požární ochranu. Záslužná činnost požárníků je po celou dobu trvání požárního sboru ostatními občany vysoce hodnocena, protože mnohokrát osvědčili dobrou připravenost při ochraně majetku před ničivými plameny. Práci v požární ochraně věnují volný čas, nehledí na svoje pohodlí, aby ostatním občanům zaručili klidný život.

    Velice si vážíme všech, kdo se zasloužili  o založení sboru, všech, kdo ho po celé období budovali, i těch, kteří dnes nesou požárnický prapor a starají se, aby jméno požárníků mělo v obci své čestné místo.

    Z historie naší obce Tlumačov , která je součástí Dolního Chodska, jsme zaznamenali:

    Tlumačov – stará chodská ves, ležící přibližně 5 km jižně od Domažlic.Není možné přesně určit, kdy byla založena. Podle tvrzení v Dalimilově kronice, že kníže Břetislav dal při bitvě ve Všerubském průsmyku roku 1040 rozkaz chodům, aby každého, „ kdo by z boje utíkal, sami zabili“, lze usuzovat, že Chodové zde byli již hodně dlouho a zastávali zvláštní úřad, když jim král tak důvěřoval. Z těchto důvodů je pravděpodobné, že založení Tlumačova – podobně jako dalších chodských vesnic – lze klást do let 900-950.

     K tlumačovu patřily též osady Pelechy, Šnory, Filipova hora a Krásníce, v době před II. Světovou válkou měl včetně osad kolem 1000 obyvatel. V roce 1940 žilo v Tlumačově 573 obyvatel ve 115 domech, v současné době má naše obec 404 obyvatel, žijících ve 107 domech.

    Uprostřed návsi vedle rybníka stojí pomník padlým vojákům v . světové válce, nedaleko pak kaplička, zasvěcená památce svatého Jano Křtitele. Rybníkem protéká potok pramenící z lučních studánek „ nade vsí“ , teče hořejším i dolejším dílem vesnice. Mezi Tlumačovem a Mrákovem se spojuje s jiným potůčkem, který vytéká z rybníků „ na drahách“ , zvanými Mísov a Malý rybník – v dnešní době je z něj vybudováno koupaliště.

1

Založení hasičského sboru

 

    Prví dobrovolný sbor hasičů byl založen roku 1864 ve Volarech. Naše župa Domažlická-Chodská č. 10 vznikla v roce 1880.

    V roce 1888 se obec Tlumačov rozhodla zakoupit protipožární stříkačku. Důvodem k tomu byl požár z roku 1884, jenž vznikl ve stavení pana Jana Dufka čp. 28 a strávil skoro celou jednu stranu hořejšího konce vesnice a ještě několik chalup z druhé strany, celkem 14 čísel. Zachráněno bylo stavení pana Josefa Vavruška, tesaře, i když bylo dřevěné a pokryté slaměným doškem. V té době tu býval veliký rybník, a proto bylo možné stavení od požáru uchránit. Rybníb byl však po čase zrušen, to se vzhledem k budoucí bezpečnosti obce ukázalo jako nepříliš šťastný čin. Stříkačka byla zakoupena u firmy Smekal. Po dlouhých rozpravách bylo roku 1890 přikročeno k založení hasičského sboru.

    Jednonedělního odpoledne 2.11.1890 se v hostinci u Kašů ( tehdy nazývaném u Hrnčířů ) sešli zástupci obce spolu s občany Tlumačova. Byl ustanoven hasičský sbor, jeden z nejstarších v okolí. Zasloužili se o to zejména: řídící učitel mrákovské školy Jan Císler, rodák ze Stáže, pan vikář z Mrákova Lambert Ludvík, Pan Keše, Jírovec ( u Doláků ), Konop ( u Dufků ), Kozina ( u Kozinů ), Johánek ( u Kubíčků ), Pivoňka ( u Holků ) a Hofman ( Podveských mlýn ). První sbor sestavený z mladých lidí nadšených hasičstvím, čítal asi 20-24 muže. Měli čamary vzoru a střihu vojenského, s náprsními kapsami. Prvním starostou byl zvolen pan Jírovec ( u Doláků ), prvním velitelem pan Konop ( Dufek ), ten měl letitou zásluhu na vzestupu sboru. Jeho náměstkem ( podvelitelem) se stal pan Matěj Kozina – zůstal hasičskému sboru věrný dlouhá léta až do své smrti. Stříkačka byla posvěcena roku 1900. První stanovy sboru byly uznány výnosem c.k. místodržitelství království českého ze dne 4.4.1913.

    Sbor pomáhal při lokalizaci požárů v roce 1901 ve Starém Klíčově a Nevolicích, roku 1902 při požáru v Oprechticích, 1903 v Novém Dvoře a myslivny na Filipově Hoře, 1907 ve Stáži, 1911 v Nové Kdyni a v Domažlicích a roku 1920 v Chrastavcích. Oslava třicetiletého trvání sboru dobrovolných hasičů se konala dne 25.10.1920 za účasti celé hasičské župy domažlické.

    13.8.1921 mezi druhou a třetí hodinou ranní vznikl patrně neopatrností před poutí ve stodůlce čp. 51, patřící Josefu Hruškovi, požár. Rozšířil se na obytné stavení a chlév, na sousední stavení čp. 52 Jana Kinclera, odtud pak na čp. 58, 59, 60, 61. Hasičský sbor se snažil omezovat rozčíření požáru. Na pomoc se dostavily sbory z Mrákova, Stráže, Pasečnice, Chrastavic a Domažlic. Vrchní velení měl bratr Matěj Vogeltanz, velitel sboru Tlumčov. Pomáhali i nehasiči čerpáním u stříkaček a přehazováním hospodářských zásob. Kolem 7 hodiny ranní bylo zamezeno další šíření požáru, kolem 11 hodiny mohla být práce hasičůp zastavena, ve 2 hodiny odpoledne sbor opustil požářiště. Hořela stavení chudých lidí, proto bylo zachráněno jen málo majetku. Schořelo 6 obytných budov, 5 stodol, 6 chlévů. Uhořel i dobytek, píce a hospodářské nářadí. Podařilo se však před zkázou zachránit celou vesnici.

    V okrese byla uspořádaná sbírka na postižené. Bylo vybráno 56 q obilí a 69 484,80 Kč. Z toho částkou 7 000 Kč přispěl T.G.Masaryk a ministerstvo vnitra věnovalo 30 000 Kč.

    2.3.1925 večer vznikl požár na rozhraní stodol čp. 13 a 14 pana Matěje Koziny a pana Jakuba Vondrovice. Příčina požáru zůstala nevyřešena. Hasičský sbor se dostavil k ohni 5 – 7 minut od zpozorování. Oheň se rozšířil na kůlnu čp. 13, a obytné stavení čp. 16, vše dřevěné, doškové. Na pomoc se dostavily sbory z Mrákova, Klíčova, Nevolic, Stráže, Pasečnice, Domažlic, Chrastavic, Kouta. Vrchní velení měl bratr Matěj Vondra, náměstek velitele tlumačovského sboru. Škoda činila asi 180 000 Kč. Při tomto ohni se vyznamenala nová Stránská motorová stříkačka, která, ač menší, vykonala platnější služby než domažlická okresní veliká automobilka.

    Vrcholnou událostí roku bylo uspořádání župního sjezdu 12.7.1925 s následujícími věnečky v obou hostincích. Zajímavé jsou finanční údaje – hrubý příjem 12 000, vydání 7 370, čistý zisk téměř 5 000 Kč byl věnován místnímu hasičskému sboru. Župní starosta Em. Holý z Domažlic udělil diplomy za 25 let činnosti 4lenům M. Kosinovi, P. Kunešovi, M. Mlezivovi  aj. Ticháčkovi.

    Ze zprávy přítele dozorce – sbor měl 25 helem, 25 čamar, 24 sekyr, 22 pasy, 4 provazy, 4 povelky, 24 pracovních obleků, 2 horny a 4 háky. Složení výboru – starosta K. Hofman, velitel M. Vogeltanz, přísedící výboru J. Zajíc – jednatel, M. Kuneš pokladník, M. Kozina a T. Ibehej, náhradníci . M. Mleziva – dozorcem náčiní aj. Dufek.

    Na schůzi konané 13.12.1925 ve škole, si hasičský sbor spolu s osvětovou komisí vytkl za úkol vybudovat pomník padlým ve světové válce. Doporučil to ve své přednášce i spisovatel Jan Vrba.

    V roce 1926 i velitelé a podvelitelé z Tlumačova začali místo kordů nosit sekerky. Společně se hasiči 1.8. zúčastnili odhalení pomníku padlým ve Starém Klíčově.

    Byla konána sbírka a přípravné práce na postavení pomníku padlým v Tlumačově. Starosta navrhl, aby byla znovu zřízena jinišská družina. Na postavení hasičské kolny bylo vybráno místo na počátku Souhrado u školy.

    V neděli 3.7.1927 byl slavnostně odhalen pomník 21 padlým vojínům za světové války. Jeho autorem byl akademický sochř Glos z Klatov, slavnostním řečníkem při odhalení spisovatel Jan Vrba z Domažlic. Za pomník bylo vyplaceno panu Glosovi 9 300 Kč. Na jeho Stavbu byl věnován výtěžek ze slavnosti 3.7. 3 614,50 Kč a schodek zaplatil z poloviny sbor hasičů a z poloviny obec.

    V roce 1927 náš sbor pomáhal při likvidaci požárů ve Stráži a v Pasečnici.

    V roce 1928 bylo zbouráno staré hasičské skladiště a na jeho místě postaveno nové. Kolem pomníku byla navezena ornice a vysazeny sazenice živého plotu. Dne 3.6. se členové zúčastnili slavnosti 50-ti letého trvání hasičské jednoty v Domažlicích, spojené s rozvinutím praporu.

    28.10. bylo slaveno 10 let existence svobodného státu slavnostním průvodem, ochotnickým představením a večer taneční zábavou. Byla to první oslava vzniku republiky pořádaná v Tlumačově samostatně. Dříve se vždy konala s mrákovskými spolky v Mrákově.

    Členský příspěvek byl tehdy placen ve výši 2 Kč ročně. Novým jednatelem se stal Jan Němec, starostou sboru Karel Hofman.

    V roce 1929 byl založen pohřební fond. Návrhů na placení příspěvků bylo několik, odhlasován byl nakonec na mimořádné valné hromadě 3.3. návrh řídícího učitele Jana Zajíce. Každý člen složil základní podíl 50 Kč, roční příspěvek pro činné členy byl 5 Kč, pro přispívající 10 Kč. Bylo rozhodnuto postavit hasičské skladiště, stavbu měl na starosti bratr Pavel Hartl. Oslav 28.10. se zúčastnili také občané Filipovy Hory, Krásníce, Pelech a Šnor.

    V roce 1930 ohlásil sbor u župy 4 své členy, kteří byli činní 30-40 let. M. Kozina, rolník, u sboru od roku 1890, obdržel zlatou medaili.

Stříbrnou medaili obdrželi:

 

    Martin Mleziva, dělník na dráze, u sboru od roku 1897

    Jiří Ticháček, zedník, u sboru od r. 1897

    Josef Hruška, dělník na dráze, u Sboru od r. 1900

 

Jmenovaní byli odměněni při slavnosti 50-ti letého konání župy v Domažlicích.

    Na počest 80. narozenin prezidenta T,G.Masaryka uspořádali hasiči spolu s místní osvětovou komisí 7.5. oslavu. V tomto roce zemřel řídící učitel B.Černý z Pelech, bývalý člen našeho sboru, organizátor řady divadelních představení. Hasičský sbor se zúčastnil jeho pohřbu.

    13.7. proběhla v Mrákově slavnost předání veřejného vodovodu.

    2.11. bylo vzpomenuto 40. výročí první hasičské valné hromady, byl pozván první jednatel pan řídící J. Císler ze Kdyně. Stal se čestným předsedou. Sborový vzdělatel J. Zajíc, řídící učitel v Tlumačově, ocenil práci hasičskou a mladou generaci povzbuzoval k větší dychtivosti. Pět let již pracoval samaritský sbor. Ze zprávy samaritského dozorce: v letošním roce bylo ošetřeno 12 lehkých úrazů.

    Sbor v té době čítal 37 členů činných, 97 přispívajících, pohřební fond čítel 34 členů. Od roku 1900 sbor odebíral časopis „Hasičské rozhledy“, má svou knihovnu.

    15.8.1931 se tlumačovští hasiči v krojích zúčastnili slavnosti na počest vítězství husitů nad křižáky v bitvě u Domažlic.

     5.6.1932 byl v rokli v Souhradách okrskový sjezd. V témže roce nabídl inženýr Bert z Prahy ke koupy motorovou stříkačku za 30 000 K4. To byla za daných poměrů ( hospodářská krize ) pro sbor příliš velká částka.

    Dna 5.7. se sbor zúčastnil odhalení Baarova pomníku na Výhledech a 23.7. župního sjezdu ve Spáňově. 25.12. sbor předvedl divadelní hru „ Plody hříchu“, čistý příjem byl 70 Kč.

2.10.1933 při velké bouřce sjel blesk v obci Pelechy do stavení pana J.Seidenglanze čp. 30 a zapálil se. Sborům z Tlumačova, Pasečnice a Stráže se podařilo zachránit sousední stavení.

    Členové sboru se zúčastnili v dubnu 1934 v Domažlicích přednášky na téma „ Letecké chemická válka v budoucnosti a ochrana obyvatelstva proti ní,“

    V srpnu navštívil naši vesnici zástupce firmy Mára v Táboře, předvedl motorovou stříkačku pří práci a vyjednával se sborem o možnosti jejího zakoupení. Starostou byl opět zvolen K. Hofman, velitelem M. Jírovec a podvelitelem J. Dufek čp. 28. Do výboru byli zvoleni J.Dufek čp. 65, J. Dufek čp. 68, T.Ibehej, P Hartl, A. Konopík, M. Kuneš a J. Němec.

    V roce 1935 přispěl sbor na pořízení pamětní desky rychtáři Krištofu Hrubému v Draženově. Na návrh řídícího učitele Vojtěcha Bozděcha proběhla oslava 85. narozenin pana prezidenta Masaryka. V podvečer byly ve všech sídlech sborů zapáleny oslavné hranice, ta naše na škále. Zemřel dlouholetý starosta K. Hofman, jeho nástupcem se stal J. Dufek čp. 65.

    Na schůzi výboru 20.4.1935 bylo odhlasováno podat žádost o podporu z věcného hasičského fondu na motorovou stříkačku a 150 m hadic v úhrnné ceně 25 000 Kč. V pátek 25.4.1935 proběhl v Tlumačově Den brannosti. Slavnosti 50-ti letého trvání menšinové školy v Pelechách 21.7. se zúčastnili rovněž naši členové v krojích. 4.9. zemřel dlouholetý člen výboru M. Kozina. Schůze sboru probíhaly střídavě v hostinci u Kašů, u Kůgla a Na malé straně.

    7.7.1936 se nad naším krajem snesla bouře. Blesk udeřil do obytného stavení bratra Petra Pivoňky – došková střecha byla ihned celá v plamenech. Díky rychlému zásahu hasičského sboru a prudkému dešti se požár nerozšířil na další stavení. K požáru se dostavili i hasiči z Mrákova, Starého Klíčova a Stráže. Na schůzi dne 19.12. se z rodinných důvodů vzdal funkce jednatel J. Němec, jeho nástupce se stal Matěj Zdanovec. Sbor v roce 1936 měl 114 přispívajících členů, 15 členů činných a 10 členů výboru.

    14.9.1937 zemřel v Lánech náš první prezident T.G.Masaryk. Na jeho počest byly po celé zemi zapáleny varty, 21.9., v den pohřbu, se i členové našeho sboru zúčastnili smuteční tryzny v Domažlicích. V tomto roce si členové sboru pořídili nové stejnokroje.

    8.5. 1938 se v Tlumačově konalo okrskové cvičení. Motorovou stříkačku zapůjčil sbor z Pelech, ostatní náčiní přivezl náš sbor. Po cvičení následovala taneční zábava v hostinci Na malé straně. Náčelník žactva Josef Kaňourek si stěžoval na špatnou docházku žactva do cvičení. Na další schůzi navrhl vybrat od žáků čapky a uložit je. Bylo odhlasováno, aby čapky byly uloženy  u bratra dozorce náčiní. Starosta J. Dufek několikrát připomínal výhodnost a účelnost stavědel v potoce. Uznali to všichni přítomní bratři při hašení stohu v září, kdy nablízku nebyla jiná voda než z potoka.

    V létě se členové sboru zúčastnili holdu Chodska čsl. Armádě, čímž dokumentovali svoji oddanost.

 

2

 

Okupace

 

    Mnichovská dohoda se velmi citelně dotkla i Chodska, jak o tom svědčí vzpomínková kniha Jana Vrby Chodský černý týden. Tlumačov zůstal v naší okleštěné republice a všichni tušili, že tragédie Československa je jen předehrou tragédií příštích.

    Valná hromada se usnesla, aby na další období zůstali ve funkcích bývalí funkcionáři: starosta J. Dufek, velitel M. Jírovec, podvelitel J. Dufek, pokladník M.Kuneš, jednatel M. Zdanovec. Další členové výboru: P. Hartl, T. Ibehej, A. Konopík, M. Mleziva a V.Kincler.

    V roce 1939 byla od firmy ing. Bert v Praze VIII zakoupena dvoukolová motorové stříkačka. Motor je čtyřválcový typu Aero v síle 50 HP pro výkon čerpadla 1500-1600 l/min s kompletním tříproudovým příslušenstvím, včetně elektrické osvětlovací garnitury a 240 m vysokotlakých hadic s normalizovanými spojkami po 20 m. 29.5. byla stříkačka posvěcena důstojným panem Františkem Vrbou, kaplanem v Mrákově, a slavnostně předána místnímu sboru. Na slavnosti byla oceněna práce dlouholetých členů sboru diplomy: J. Ticháčka a M. Mlezivy st. Za 40-ti letou službu, M. Vogeltance a A. konopíka za 30-ti letou službu  a pokladníka M.Kuneše za 20-ti letou činnost. Velitel M. Jírovec obdržel za 20-ti letou činnost medaili.

    Na schůzi dne 22.4. 1939 byl přečten rozkaz č. VIII a přítomným doporučeno vstoupit do Národního souručenství.

    2.9. bylo opět jednáno o zřízení stavědel v potoce – to bylo už dvakrát schváleno na obecním zastupitelstvu, ale dosud neuskutečněno. Dále bylo odhlasováno postavení sušárny na hadice podle vzoru v Nevolicích, zakoupené od pana Krňoula z Domažlic.

    V roce 1940 měl být pomník padlých z 1. světové války svržen do rybníka, ale lidé nechtěli zničit památku na své padlé a před Němci jej zazdili. Pomník přečkal válku a stojí dodnes.

    U příležitosti 50. výročí vzniku hasičského sboru napsal Josef Pinkr, kronikář a informační zpravodaj, velmi pěknou úvodní část sborové pamětní knihy. Věnoval se v ní místopisu Tlumačova, vodstvu, obchodu, řemeslům, škole, vzniku a historii obce, činnosti našich předků, nejstarším rodům ve vsi a situaci před založením hasičského sboru. 21.7. vykonal přehlídku sboru krajský náčelník bratr František Polák. V průběhu roku byla postavena sušárna na hadice, která už byla zapotřebí.

    V roce 1942 byla v naší obci zřízena elektrika nákladem přibližně 300 000 Kč a ukončila éru petrolejových lamp a svíček.

    Po dobu okupace nevyvíjel sbor velkou činnost, i ta však byla velmi často nebezpečná.

 

3

 

Po osvobození

 

    Prvním poválečným starostou obce se stal Josef Ticháček. První členská schůze v osvobozené republice se sešla v září v hostinci u Kašů. Dosavadní jednatel M. Zdanovec byl služebně přeložen do pohraničí, jeho nástupcem se stal bratr Jan Pinkr. Hned po válce byl za pomoci hasičů obnoven pomník padlých z 1. světové války. Velitel M. Jírovec navrhl, aby si valná hromada zvolila nového velitele a slíbil, že bude i nadále pracovat pro zdar sboru. Starostou byl opět zvolen Jan Dufek čp. 65, velitelem Jan Dufek čp. 28 a podvelitelem Jan Ticháček čp. 5.

    Členové výboru: Matěj Hruška čp. 41, Jan Pinkr čp. 18, Matěj Kuneš čp. 3, Josef Hofman čp. 109, Matěj Jírovec čp. 7, Martin Mleziva čp. 94, Josef hruška čp. 39.

    V roce 1946 nedošlo k žádnému většímu požáru. Dne 28.10. proběhla vzpomínková slavnost u pomníku padlých a po ní následovala taneční zábava. Během roku bylo ošetřeno 30 případů zranění, 5 zraněných bylo posláno do nemocnice, 10 k lékaři.

    V roce 1947 se sbor zúčastnil znovuodhalení Baarova pomníku na Výhledech a odhalení pamětní desky B. Němcové v Mrákově, dále pak tryzny k uctění památky Mistra Jana Husa.

    V roce 1950 Svaz mládeže za pomoci hasičů vybudoval novou Dupárnu – první kulturní dům v širokém okolí. Slavnostně byla otevřena 28.10.1950. Kulturní dům pak převzala do správy v roce 1955 vzniklá osvětová beseda.

    V září 1952 bylo v naší obci založeno JZD. Prvním předsedou se stal Václav Červený.

    V historii požárnictví je důležitý rok 1953. Od tohoto roku je veškerá činnost požární ochrany organizována a řízena Československým svazem požární ochrany.

    10.7. 1960 uspořádala místní organizace oslavu 70. výročí založení sboru. Při slavnosti bylo 5 členů vyznamenáno za dlouholeté členství v ČSPO.

    28.5.1961 provedli požárníci okrsku Tlumačov ( Tlumačov, Stráž, St. Klíčov, Mlýneček, N. Klíčov, pelechy, F.Hora )požární soutěž. Velitelem okrsku byl F. Suchý, kovář ze stráže. Soutěž vyvrcholila veselicí v Tlumačově.

    Dne 30.6.1961 skončilo vyučování v obecné škole v Tlumačově a příští školní rok pro děti začal v nové ZDŠ v Mrákově.

    Stalo se tradicí, že se požárníci spolu s ostatními organizacemi podíleli na Masopustních voračkách. V roce 1963 provedli Chodskou veselku – vystupovali jen muži.. Voračky končili taneční zábavou.

    Po celou dobu své existence byl požární sbor jednou z nejsilnějších složek v obci. V roce 1964 měl 120 členů. Požárníci se zavázali, že postaví novou kolnu ke kulturnímu domu. Svůj závazek přes léto splnili. 14.6.1964 byl den voleb- den slavností. V devět hodin nastoupili na návsi u pomníku padlých požárníci a pod vedením velitele M. Hrušky přišli do volební místnosti. Bylo to též uveřejněno v novinách.

    20.6.1965 uspořádali požárníci v Tlumačově slavnost, při které soutěžily požární sbory celého okrsku. Slavnost byla zakončena veselicí.

    V únoru 1966 se na MNV začala s požárníky projednávat stavba nové požární zbrojnice a 14.4. bylo se stavbou započato. ONV Domažlice věnoval 28 000 Kč. Při výstavbě bylo použito materiálu z rozbourané staré kovárny na návsi. Požárníci spolu s ostatními občany v průběhu roku postavili hrubou stavbu. Jako nejlepší pracovníci byly vyhodnoceni: Václav Růžek č. 2, J. Hruška č. 52, J. Rada č. 57, M. Hruška č. 39, V. Ticháček č. 38, A. Hruška č. 110, M. Mleziva č. 94, J.Kolbabský č. 103, J. Pesar č. 29, K. Forst č. 8. Práce byla dokončena a zkolaudována v roce 1967. 9.6.1968 byla zbrojnice slavnostně otevřena.

    17.7.1968 při metání sena vypukl požár ve stavení čp. 25. Začalo hořet seno nad stájí. Včasným zásahem sboru se podařilo požár zlokalizovat a nedošlo k větší škodě. Shořel pouze krov nad stájí, těsně přiléhající stavení bylo uchráněno. Největší podíl na úspěšnosti zásahu měli J. Kuneš č. 70, M. Vondra č. 74 a J. Vavřík č. 19.

    1.3.1971 byla uzavřena stará hospoda u Kašů a za pomoci požárníků se začalo stavět nové pohostinství před stávajícím kulturním domem. V dubnu 1972 bylo započato i s rozšířením sálu. Tato výstavba probíhala velice rychle, takže 21.10.1972 byl celý kulturní dům slavnostně otevřen.

    V letech 1969 a 1970 se požárníci velkou měrou podíleli na opravě rybníka na návsi. Byly nově vybetonovány hráze a osazeny kovovým zábradlím.

     20.5.1974 proběhla v Tlumačově okrsková soutěž, vyhráli ji muži i žáci z Tlumačova. Toto umístění požárníky povzbudilo do další práce.

    Dne 15.5.1974 byla zahájena výstavba koupaliště a postupně celého sportovního areálu. V tomto roce se konal v obci sjezd rodáků z Tlumačova. V polovině července byla založena TJ start, se kterou náš svaz najvíce spolupracuje.

 Si všichni tlumačovští občané připomněli  . výročí vzniku naší obce. Oslavy byly spojeny s otevřením koupaliště.

    V roce 1976 bylo započato se stavbou nové prodejny smíšeného zboží a v srpnu 1978 byla prodejna otevřena.

    V roce 1982 končí s funkcí předsedy sboru Václav Růžek a novým předsedou je zvolen J. Ibehej č. 46. Novým jednatelem se stává Josef Vaňek č. 80. V měsíci březnu byla hlavní pozornost věnována preventivním prohlídkám. V dubnu náš sbor sebral 40 q železného šrotu. Na okrskové soutěži naše družstvo obsadilo 2. místo. Poděkování patří hlavně veliteli drustva M. Vaňkovi č. 30, který měl na starosti výcviky. Bylo rozhodnuto o stavbě sušáku na hadice.

    V březnu 1983 se začalo pracovat na stavbě sušáku, řezaly se trubky a svařovaly jednotlivé díly. Se stavbou se začalo ve dneh národní směny. Členové na ní odpracovali 120 brigádnických hodin.

    Velkou prověrkou požárního sboru a jeho techniky byl v červenci požár rodinného domu na Pelechách č. 29. Přes pozdní vyhlášení požáru se spolu se sbory ze Starého Klíčova a Domažlic naši požárníci svého úkolu dobře zhostili.

    Při přípravě požárního vozidla na technické prohlídky odpracovali V. Vondra, J. Kuneš, J. Pesar a V. Smazal 135 hodin a technická kontrola dopadla dobře.

    Preventivní prohlídky v roce 1984byly provedeny ve 110 obytných domech, 4 drobných provozovnách a 1 zemědělském objektu. V době, kdy byla naše stříkačka PPS 12 v opravně, začala hořet skládka za stájí JZD. K uhašení bylo použito stříkačky, zapůjčené ze Starého Klíčova.

    V květnu se konala okrsková soutěž v Nevolicích. A-družstvo obsadilo 1. místo, B-družstvo skončilo třetí. V době žní pomáhali naši členové při úklidu slámy.

    V roce 1985 měl náš sbor 101 mužů a 12 žen. Sbor má k dispozici stříkačku PPS 12 a 9 ks hadic B chemlon,  ks B hadic konopných a 9 ks hadic C chemlon. Tyto hadice mají hodnotu 30 000 Kč a postačí pokrýt vzdálenost od vodního zdroje v obci na všechny okraje vesnice. Na údržbě požární techniky bylo odpracováno 358 brigádnických hodin.

    V roce 1986 bylo v okrskové soutěži pro technickou závadu diskvalifikováno A-drižstvo, B-družstvo si zajistilo postup do okrasního kola v Horšovském Týně, kde obsadilo 6. místo.

    V roce 1987 došlo k mírnému poklesu členské základny – sbor měl 89 mužů a 11 žen. SPO se významně podílel na kulturním životě v obci. Byl uspořádán požárnický ples, u příležitosti okrskové soutěže požárních družstev taneční zábava a dále pouťová zábava. S ostatními složkami NF se sbor podílel na oslavě MDD a předvánoční nadílky pro děti. Za dobrou práci při organizaci kulturních akcí je třeba poděkovat Jaroslavu Polákovi. Na hřišti TJ Start proběhla 20.6. okrsková požární soutěž družstev. Druhé družstvo obsadilo 2. místo, první družstvo bohužel technická závada vyřadila ze soutěže.

    Sbor se podílel na zvelebení obce, pomáhal v zemědělství. Bylo sebráno 28 q starého železa. Při údržbě techniky bylo odpracováno 342 hodin. Obdobnou činnost vyvíjí náš sbor dodnes.

    V roce 1988 se okrskové soutěže zúčastnilo jen jedno družstvo a bylo druhé. Finanční prostředky na vlastní činnost jsme získali sběrem železného šrotu 36q a pak ziskem z požárnického plesu. Prověrkou připravenosti požárního družstva byla dvě námětová cvičení – jedno v rámci MNV Tlumačov a druhé vyhlášené okrskem. Obou se naši požárníci zhostili na výbornou. Novým velitelem okrsku se stal Josef Vaňek z Tlumačova, dosavadní jednatel naší ZO. Za jednatele byl zvolen Josef Hruška č. 110. V tomto roce začaly přípravy oslav 100 let trvání hasičského sboru.

    Začátek roku 1989 byl poznamenán změnou předsedy ZO. Na vlastní žádost byl uvolněn z funkce J. Ibehej a novým předsedou byl zvolen J. Polák č. 88. V plném proudu jsou přípravy na blížící se výročí sboru. ‚Čtyřikrát byl proveden sběr starého železa a výtěžek za odevzdaných 111 q ponechán na oslavy pro příští rok. Okrskovou soutěž naše družstvo vyhrálo. Do okresního kola jsme ale nepostoupili, neboť námi dosažený čas nepatřil mezi 12 nejlepších v okrese. V námětovém cvičení, které vyhlásil předseda MNV v létě, jsme obstáli výtečně.

    Nejstarším členem sboru je pan Jakub Hruška ( nar. 1902 ) č. 95, který je členem nepřetržitě od roku 1924. Déle než 50 let jsou pak v naší organizaci J. Dufek č. 28, J. Ticháček č. 5, V. Kaňourek č. 85, V. Ticháček č. 28, J. Kelner č. 60, M. Vogeltanz č. 72, J.Dufek č. 71 a V. Černý č. 86.

 

4

 

Přehled funkcionářů ZO ČSPO v Tlumačově:

 

Starosta- předseda:

     

      1890 – 1925 Matěj Jírovec č. 19

      1925 – 1935 Karel Hofman č. 93

      1935 – 1953 Jan Dufek č. 65

      1953 – 1956 Tomáš Kozina č. 21

      1956 – 1976 Jan Hofman č. 63

      1976 – 1982 Václav Růžek č. 2

      1982 – 1989 Jan Ibehej č. 46

      1989 – dosud Jaroslav Polák

 

Velitel sboru:

 

                 1890 - ? Jiří Konop č. 27

                 1925 – 1929 Matěj Vogeltanz č. 9

                 1929 – 1933 Jan Dufek č. 65

                 1933 – 1945 Matěj Jírovec č. 7

                 1945 – 1954 Jan Dufek č. 28

                 1954  - 1967 Matěj Hruška č. 32

                 1967 – 1974 Jan Vavřík č. 19

                 1974 – 1978 Bohuslav Pivoňka č. 48

                 1978 – dosud Miroslav Vaňek č. 30

 

    Závěrem je možno napsat, že uplynulé století zanechává po sobě odkaz, naplněný dobrou prací, která zůstává stálým příkladem pro budoucí pokolení. Požárnická práce se musí vykonávat s láskou, nadšením, neboť požárníci pomáhají svým bližním bez jakýchkoliv nároků na odměnu.

 

    Popsali jsme Vám práci lidí, kteří mimo požárničiny pomáhají zlepšovat vzhled naší obce, pomáhají při akcích „Z“ pro MNV na zvelebování své obce. Podílejí se na kulturních akcích a pořádají i vlastní požárnické bály, taneční veselice, okrskové soutěže požárních družstev a různá námětová cvičení.

 

   Děkujeme všem občanům a přátelům, kteří si váží práce požárníků, mají pro ně pochopení a uznávají jejich práci. Prosíme je, aby nám zachovali přízeň a my slibujeme, že tuto důvěru nikdy nezklameme.

                 

Požárníci z Tlumačova

 

Poslední zpráva: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka – Sbor dobrovolných hasičů. To jsou nové názvy republikové hasičské organizace a jejího základního článku, přijetá mimořádným plenárním zasedáním ÚV SPO ČR dne 2.6.1990 v Jesenici v důsledku změn v politickém životě uvnitř našeho státu.

 

5

logo 2020 SDHTlumacov

Zde je naše adresa

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
Tlumačov 99, 34401 Domažlice
IČO: 65570448 DIČ: CZ65570448

Kontaktní telefon: +420723874478

Zde nás najdete

Tlumačov - Domažlicko